สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 03/09/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 03/09/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 03/09/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
170
3.6%
4,650
4.1%
6,176
3.9%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
583
12.3%
11,528
10.2%
20,039
12.5%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
317
6.7%
5,377
4.7%
10,647
6.7%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
367
7.8%
11,573
10.2%
12,595
7.9%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
484
10.8%
513
10.8%
12,993
11.5%
21,515
13.5%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
603
13.5%
636
13.4%
13,901
12.3%
17,818
11.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
518
10.9%
11,849
10.5%
18,992
11.9%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
381
8.1%
6,207
5.5%
11,539
7.2%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
442
9.3%
6,658
5.9%
11,370
7.1%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
450
9.5%
17,552
15.5%
14,706
9.2%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
356
7.5%
11,096
9.8%
14,417
9.0%
  รวม 7,456 4,200 4,481 4,733 113,384 159,814

ข้อมูล ณ วันที่ 03/09/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1962,24755,966105,54370,461,306163,030,9615,401
ภาคกลาง 924482
52.16%
4,3624,20893,199266,846106,211,318519,818,92827,170
ภาคตะวันตก 525394
75.05%
3,6723,545122,505269,62986,896,453518,159,70614,256
ภาคตะวันออก 522464
88.89%
3,9263,741146,235378,909558,046,4211,151,795,64816,959
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863668
77.40%
19,1987,527532,994817,900405,487,7781,409,722,04918,915
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142844
73.91%
10,3859,746351,344686,599143,514,7481,305,012,06428,959
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697623
89.38%
5,8875,672131,998529,686175,105,9221,435,187,74618,870
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6894,40065,711616,54559,696,739960,045,52618,656
ภาคใต้ตอนล่าง 565578
102.30%
4,5264,269369,324521,35584,201,1311,664,444,78722,450
ภาคเหนือตอนบน 771664
86.12%
7,1056,591375,880709,710315,436,6641,335,626,05923,398
ภาคเหนือตอนล่าง 594567
95.45%
4,6524,046175,665325,779239,588,304801,360,53215,468
รวม7,4565,989
80.32%
71,59855,9922,420,8215,228,5012,244,646,78411,264,204,006210,502

ข้อมูล ณ วันที่ 03/09/2558