สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
170
3.6%
4,650
4.1%
6,268
3.9%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
583
12.3%
11,528
10.2%
20,034
12.5%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
317
6.7%
5,377
4.8%
10,654
6.7%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
367
7.8%
11,573
10.2%
12,560
7.9%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
484
10.8%
513
10.9%
12,993
11.5%
21,479
13.5%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
603
13.5%
636
13.5%
13,857
12.2%
17,740
11.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
10.9%
11,818
10.4%
18,855
11.8%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
381
8.1%
6,207
5.5%
11,547
7.2%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
442
9.4%
6,658
5.9%
11,555
7.2%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
450
9.5%
17,553
15.5%
14,720
9.2%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
353
7.5%
11,071
9.8%
14,318
9.0%
  รวม 7,456 4,200 4,481 4,728 113,285 159,730

ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1652,21655,966104,82070,461,306163,030,9615,393
ภาคกลาง 924482
52.16%
4,3624,20893,199266,846106,211,318519,818,92827,170
ภาคตะวันตก 525394
75.05%
3,6453,516124,509268,46089,854,333514,792,84414,163
ภาคตะวันออก 522464
88.89%
3,9573,768145,871373,737558,515,2991,153,136,24516,769
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863668
77.40%
19,2337,562533,616817,569406,094,7621,407,086,21518,885
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142843
73.82%
10,2259,583354,021686,039147,336,1341,299,125,27028,919
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697623
89.38%
5,8875,672131,998529,686175,105,9221,435,187,74618,870
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6894,40065,711616,54559,696,739960,045,52618,656
ภาคใต้ตอนล่าง 565578
102.30%
4,5404,263370,782520,70983,815,2481,661,659,34322,414
ภาคเหนือตอนบน 771664
86.12%
7,0876,570371,299707,738320,818,5191,317,800,87223,284
ภาคเหนือตอนล่าง 594567
95.45%
4,6154,006176,307325,494241,324,973798,649,87515,440
รวม7,4565,988
80.31%
71,40555,7642,423,2795,217,6432,259,234,55311,230,333,825209,963

ข้อมูล ณ วันที่ 01/09/2558