สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
170
3.8%
170
3.7%
4,649
4.2%
6,389
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
574
12.5%
11,197
10.1%
19,550
12.7%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
6.8%
5,361
4.8%
10,700
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
361
7.9%
11,427
10.3%
12,343
8.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
508
11.1%
12,883
11.6%
20,954
13.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
604
13.5%
605
13.2%
13,244
11.9%
15,579
10.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
11.3%
11,825
10.6%
18,109
11.8%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
360
7.9%
5,960
5.4%
11,079
7.2%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
420
9.2%
6,350
5.7%
10,668
6.9%
  ภาคเหนือตอนบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
413
9.0%
17,376
15.6%
14,264
9.3%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
347
7.6%
10,964
9.9%
13,994
9.1%
  รวม 7,455 4,201 4,481 4,587 111,236 153,629

ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1102,11455,81696,40845,490,586152,063,8565,200
ภาคกลาง 924481
52.06%
4,4074,218108,756249,038101,335,892412,652,88123,532
ภาคตะวันตก 525389
74.10%
3,6373,455159,578259,687121,219,487432,099,54812,341
ภาคตะวันออก 522462
88.51%
4,0173,787138,863338,362553,797,7461,149,685,42916,009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863664
76.94%
19,3857,702538,537762,187402,986,3721,391,247,70218,616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142826
72.33%
9,8549,150381,856607,563174,631,0581,235,335,46626,944
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697612
87.80%
14,7076,249242,743356,860185,870,801550,565,96417,484
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6604,358127,945531,323124,404,786895,712,97117,659
ภาคใต้ตอนล่าง 565561
99.29%
4,5044,075369,712480,928374,378,869902,609,58615,750
ภาคเหนือตอนบน 770641
83.25%
6,8496,292367,197652,789386,886,6111,189,231,49021,532
ภาคเหนือตอนล่าง 594560
94.28%
5,6324,862204,502319,422189,978,172417,058,64913,854
รวม7,4555,901
79.15%
80,76256,2622,695,5054,654,5672,660,980,3808,728,263,542188,921

ข้อมูล ณ วันที่ 07/07/2558