สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
170
3.7%
4,649
4.2%
6,389
4.1%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
580
12.6%
11,419
10.2%
19,863
12.8%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
315
6.8%
5,358
4.8%
10,808
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
362
7.8%
11,454
10.2%
12,387
8.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
509
11.0%
12,917
11.6%
21,131
13.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
604
13.5%
611
13.2%
13,287
11.9%
15,769
10.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
11.2%
11,824
10.6%
18,383
11.8%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
368
8.0%
6,057
5.4%
11,295
7.3%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
428
9.3%
6,465
5.8%
10,967
7.1%
  ภาคเหนือตอนบน 770
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
415
9.0%
17,402
15.6%
14,302
9.2%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
349
7.6%
10,978
9.8%
14,054
9.1%
  รวม 7,455 4,200 4,481 4,623 111,810 155,348

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,0642,11453,42899,74344,054,153156,602,9735,303
ภาคกลาง 924481
52.06%
4,4074,218108,756249,028101,335,892412,652,88123,532
ภาคตะวันตก 525394
75.05%
3,6483,479134,681263,171103,344,124476,775,11813,707
ภาคตะวันออก 522461
88.31%
4,0403,827132,806347,613549,777,6671,174,883,54916,443
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863664
76.94%
19,3937,709532,092778,106402,997,0531,388,183,63618,624
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142827
72.42%
9,9159,209379,830603,126170,845,6211,235,456,90427,112
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697618
88.67%
14,6816,264230,175417,794189,622,726779,527,08018,135
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6534,359110,982556,252105,823,714921,135,91818,114
ภาคใต้ตอนล่าง 565562
99.47%
4,4054,020371,043497,239321,691,724955,427,05017,516
ภาคเหนือตอนบน 770652
84.68%
6,9396,416329,431682,264349,392,6131,466,506,93022,195
ภาคเหนือตอนล่าง 594562
94.61%
5,6784,909212,382322,261199,655,648424,618,22514,057
รวม7,4555,926
79.49%
80,82356,5242,595,6064,816,5972,538,540,9359,391,770,264194,738

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2558