สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
159
3.8%
170
3.8%
170
3.8%
4,649
4.2%
6,389
4.3%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
563
12.5%
11,000
10.0%
19,195
12.8%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
7.0%
5,382
4.9%
10,568
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
349
8.3%
358
8.0%
359
8.0%
11,374
10.4%
12,178
8.1%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
403
9.0%
17,463
15.9%
14,074
9.4%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
337
7.5%
10,762
9.8%
13,724
9.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.8%
514
11.5%
514
11.5%
11,760
10.7%
18,017
12.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
487
10.9%
12,319
11.2%
19,736
13.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.3%
602
13.4%
602
13.4%
13,226
12.1%
15,567
10.4%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
330
7.4%
5,601
5.1%
10,266
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
397
9.4%
411
9.2%
412
9.2%
6,137
5.6%
10,392
6.9%
  รวม 7,455 4,206 4,479 4,490 109,673 150,106

ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 333175
52.55%
3,1562,14356,68894,28235,699,174132,461,3454,378
ภาคกลาง 924543
58.77%
4,9384,575136,501230,880109,792,845323,277,26021,918
ภาคตะวันตก 525383
72.95%
3,5963,387182,091235,770168,942,958299,256,31110,774
ภาคตะวันออก 522461
88.31%
4,5184,219206,799296,661614,397,009913,635,61713,966
ภาคเหนือบน 770626
81.30%
6,6825,998435,157597,230381,904,287735,923,06819,252
ภาคเหนือล่าง 594555
93.43%
5,6664,863190,060298,718153,055,050323,372,30512,051
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697599
85.94%
15,2866,801268,042371,307191,994,767433,358,09316,407
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863645
74.74%
7,5057,189418,923668,003374,409,808873,340,52217,362
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142810
70.93%
9,5498,648334,383487,694295,886,756578,231,07322,259
ภาคใต้บน 520525
100.96%
4,6194,253267,250465,770275,202,195660,837,74114,385
ภาคใต้ล่าง 565560
99.12%
4,5894,098373,434479,397411,585,165872,439,22313,061
รวม7,4555,882
78.90%
70,10456,1742,869,3284,225,7123,012,870,0146,146,132,558165,813

ข้อมูล ณ วันที่ 05/03/2558