สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
170
3.7%
4,649
4.2%
6,356
4.1%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
580
12.5%
11,467
10.3%
19,867
12.8%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
315
6.8%
5,357
4.8%
10,823
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
362
7.8%
11,454
10.2%
12,387
8.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
510
11.0%
12,944
11.6%
21,222
13.7%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
604
13.5%
611
13.2%
13,299
11.9%
15,769
10.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
11.2%
11,824
10.6%
18,387
11.8%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
369
8.0%
6,070
5.4%
11,322
7.3%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
428
9.3%
6,468
5.8%
10,981
7.1%
  ภาคเหนือตอนบน 770
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
415
9.0%
17,402
15.6%
14,302
9.2%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
349
7.6%
10,981
9.8%
14,105
9.1%
  รวม 7,455 4,200 4,481 4,625 111,915 155,521

ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
2,4971,86756,547103,40358,245,699161,108,3395,335
ภาคกลาง 924481
52.06%
4,3594,171107,755247,894100,531,304412,306,01623,532
ภาคตะวันตก 525394
75.05%
3,6483,480133,384263,892101,743,925478,257,45313,806
ภาคตะวันออก 522461
88.31%
4,0403,827132,806347,613549,777,6671,174,992,35316,443
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863665
77.06%
19,4057,721538,733794,570402,653,1681,390,057,02818,625
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142827
72.42%
9,9159,209379,830603,126170,845,6211,235,456,90427,138
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697618
88.67%
14,6926,275230,450418,848189,722,726779,729,62718,140
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6534,359108,731556,567102,653,439923,177,79618,164
ภาคใต้ตอนล่าง 565562
99.47%
4,4234,080376,717513,902298,848,421993,343,64218,438
ภาคเหนือตอนบน 770656
85.19%
6,9746,452330,549685,635349,369,8121,468,657,05922,256
ภาคเหนือตอนล่าง 594562
94.61%
5,6684,903212,244322,433203,805,553428,872,61214,069
รวม7,4555,931
79.56%
80,27456,3442,607,7464,857,8832,528,197,3359,445,958,829195,946

ข้อมูล ณ วันที่ 05/08/2558