สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
174
3.5%
4,684
4.0%
6,221
3.7%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
606
12.3%
11,998
10.3%
20,983
12.6%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
335
6.8%
5,562
4.8%
11,141
6.7%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
410
8.3%
12,465
10.7%
13,402
8.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
484
10.8%
518
10.5%
13,057
11.2%
21,798
13.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.4%
650
13.2%
14,151
12.1%
18,648
11.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
540
11.0%
12,126
10.4%
20,653
12.4%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
385
7.8%
6,435
5.5%
11,745
7.1%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
456
9.3%
6,837
5.9%
11,558
6.9%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
462
9.4%
17,734
15.2%
15,087
9.1%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
384
7.8%
11,613
10.0%
15,268
9.2%
  รวม 7,457 4,200 4,480 4,920 116,662 166,504

ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333179
53.75%
3,2662,31750,797108,80065,177,577175,351,1135,768
ภาคกลาง 924483
52.27%
4,4074,25891,459268,953104,490,584529,495,57727,559
ภาคตะวันตก 525395
75.24%
3,6333,503115,953268,02581,470,867524,173,30414,437
ภาคตะวันออก 522459
87.93%
4,4034,225146,223444,598357,219,7451,207,692,62418,254
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863677
78.45%
19,5627,912549,924843,692426,851,2121,509,899,19519,194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142832
72.85%
10,5469,924342,049690,953152,878,9441,316,736,05429,020
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698609
87.25%
5,8965,676118,071536,358160,906,8091,451,292,51318,975
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6924,42836,459626,12027,997,566993,398,17519,381
ภาคใต้ตอนล่าง 565564
99.82%
4,5454,302359,007526,99075,868,6761,148,686,08023,233
ภาคเหนือตอนบน 771663
85.99%
7,0446,531351,594719,676282,506,3171,368,808,90623,628
ภาคเหนือตอนล่าง 594569
95.79%
4,2253,718156,645355,672216,384,467777,293,33015,768
รวม7,4575,959
79.91%
72,21956,7942,318,1815,389,8371,951,752,76411,002,826,871215,217

ข้อมูล ณ วันที่ 29/11/2558


เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - Codi 2557
พัฒนาระบบโดย Flashwork Team Consulting
ธีมดีไซน์โดย © Vadim Vincent Gabriel
LastUpdate #31 : 09/10/2558