สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 03/05/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 03/05/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 03/05/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
170
3.8%
170
3.8%
4,649
4.2%
6,389
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
568
12.6%
11,011
10.0%
19,263
12.7%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
6.9%
5,382
4.9%
10,540
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
359
7.9%
11,372
10.3%
12,202
8.1%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
404
8.9%
17,326
15.7%
14,095
9.3%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
344
7.6%
10,931
9.9%
13,890
9.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
11.4%
11,831
10.7%
18,114
12.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
502
11.1%
12,649
11.5%
20,660
13.7%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.4%
602
13.3%
13,226
12.0%
15,500
10.2%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
336
7.4%
5,705
5.2%
10,330
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
413
9.1%
6,196
5.6%
10,382
6.9%
  รวม 7,455 4,201 4,479 4,527 110,278 151,365

ข้อมูล ณ วันที่ 03/05/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1132,11855,81867,44546,012,263159,559,5045,080
ภาคกลาง 924477
51.62%
4,3124,081130,355212,009108,802,748314,469,43120,710
ภาคตะวันตก 525383
72.95%
3,6223,413181,715235,365168,802,118299,705,31910,802
ภาคตะวันออก 522461
88.31%
3,8763,660125,622167,301540,932,375975,399,52315,619
ภาคเหนือบน 770632
82.08%
6,7536,062408,531455,020409,388,5181,064,767,49220,126
ภาคเหนือล่าง 594555
93.43%
5,5584,760185,395288,187151,103,823325,412,00012,616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697599
85.94%
14,8076,331275,964339,105207,787,748457,793,95516,413
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863648
75.09%
7,4157,100424,992663,406379,368,3121,019,726,99617,399
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142811
71.02%
9,5728,667322,482469,920288,911,866599,085,72022,902
ภาคใต้บน 520525
100.96%
4,5854,220251,965445,503259,917,005674,102,63714,483
ภาคใต้ล่าง 565560
99.12%
4,5794,089371,557476,058410,588,040875,365,03213,128
รวม7,4555,827
78.16%
68,19254,5012,734,3963,819,3192,971,614,8166,765,387,609169,278

ข้อมูล ณ วันที่ 03/05/2558