สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
173
3.5%
4,675
4.0%
6,211
3.8%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
606
12.4%
11,998
10.3%
20,972
12.7%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
335
6.8%
5,563
4.8%
11,141
6.7%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
410
8.4%
12,458
10.7%
13,402
8.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
484
10.8%
513
10.5%
12,993
11.2%
21,712
13.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.4%
650
13.3%
14,112
12.1%
18,419
11.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
540
11.0%
12,126
10.4%
20,653
12.5%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
385
7.9%
6,435
5.5%
11,691
7.1%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
456
9.3%
6,826
5.9%
11,564
7.0%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
453
9.2%
17,557
15.1%
14,758
8.9%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
384
7.8%
11,613
10.0%
15,268
9.2%
  รวม 7,457 4,200 4,480 4,905 116,356 165,791

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333179
53.75%
3,2562,30750,797108,80065,177,577175,351,1135,768
ภาคกลาง 924482
52.16%
4,4024,25091,459268,705104,490,584529,169,39527,547
ภาคตะวันตก 525395
75.24%
3,6333,503115,953268,02581,470,867524,173,30414,437
ภาคตะวันออก 522465
89.08%
4,3934,215145,970444,356357,038,2151,200,439,56818,301
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863681
78.91%
19,5737,916552,519843,430429,151,1111,506,435,12819,196
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142847
74.17%
10,5469,924342,049690,953152,878,9441,316,736,05429,054
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698623
89.26%
5,9055,685122,324535,762165,341,0151,449,482,33519,093
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6444,38438,549611,49933,050,946974,528,68319,381
ภาคใต้ตอนล่าง 565565
100.00%
4,5454,302359,007526,99075,868,6761,148,686,08023,233
ภาคเหนือตอนบน 771663
85.99%
7,0286,520351,651720,039282,832,4001,368,620,44723,628
ภาคเหนือตอนล่าง 594570
95.96%
4,1773,675156,407355,106216,079,781775,642,56515,749
รวม7,4575,999
80.45%
72,10256,6812,326,6855,373,6651,963,380,11610,969,264,672215,387

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2558