สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
157
3.7%
169
3.8%
170
3.6%
4,650
4.1%
6,269
3.9%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
583
12.3%
11,528
10.2%
20,013
12.6%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
317
6.7%
5,376
4.8%
10,685
6.7%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
367
7.8%
11,573
10.2%
12,560
7.9%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
484
10.8%
513
10.9%
12,993
11.5%
21,462
13.5%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
603
13.5%
632
13.4%
13,739
12.1%
17,388
10.9%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
10.9%
11,818
10.4%
18,855
11.8%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
381
8.1%
6,207
5.5%
11,542
7.2%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
442
9.4%
6,659
5.9%
11,564
7.3%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
369
8.8%
404
9.0%
450
9.5%
17,574
15.5%
14,720
9.2%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
353
7.5%
11,071
9.8%
14,318
9.0%
  รวม 7,456 4,200 4,481 4,724 113,188 159,376

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1652,21655,966104,82070,461,306163,030,9615,393
ภาคกลาง 924482
52.16%
4,3624,20893,623266,787106,850,436519,377,61627,156
ภาคตะวันตก 525394
75.05%
3,6523,516128,205270,60590,105,485509,295,16214,163
ภาคตะวันออก 522463
88.70%
3,9573,768145,871373,737558,515,2991,153,103,21816,735
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863668
77.40%
19,2337,562534,923817,520407,432,0771,411,052,76918,845
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142839
73.47%
10,1059,441353,186674,228148,789,7171,292,011,36228,750
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697623
89.38%
5,8605,655133,288528,561175,221,0991,434,526,94218,870
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6894,40065,711616,54559,696,739960,045,52618,656
ภาคใต้ตอนล่าง 565577
102.12%
4,5214,237371,045519,75881,661,6991,659,267,26922,116
ภาคเหนือตอนบน 771664
86.12%
7,0816,562366,304706,987320,657,0411,315,951,55123,216
ภาคเหนือตอนล่าง 594567
95.45%
4,6234,014175,844325,192235,911,487797,769,90115,405
รวม7,4565,982
80.23%
71,24855,5792,423,9665,204,7402,255,302,38511,215,432,277209,305

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2558