สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
170
3.8%
170
3.7%
4,649
4.2%
6,389
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
573
12.5%
11,158
10.0%
19,524
12.7%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
6.8%
5,368
4.8%
10,719
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
361
7.9%
11,427
10.3%
12,343
8.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
508
11.1%
12,868
11.6%
20,953
13.7%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
604
13.5%
605
13.2%
13,245
11.9%
15,497
10.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
11.3%
11,825
10.6%
18,109
11.8%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
358
7.8%
5,933
5.3%
10,998
7.2%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
420
9.2%
6,350
5.7%
10,655
7.0%
  ภาคเหนือตอนบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
413
9.0%
17,341
15.6%
14,264
9.3%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
346
7.6%
10,957
9.9%
13,962
9.1%
  รวม 7,455 4,201 4,481 4,583 111,121 153,413

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1102,11455,81696,40845,490,586151,489,5755,200
ภาคกลาง 924481
52.06%
4,4074,218108,756249,038101,335,892412,652,88123,532
ภาคตะวันตก 525389
74.10%
3,6163,424158,620258,772118,071,692429,403,84912,285
ภาคตะวันออก 522461
88.31%
3,9853,755135,704340,853543,955,6461,103,997,23915,935
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863660
76.48%
19,3577,669538,120772,974397,747,3301,366,574,47218,528
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142826
72.33%
9,8549,150381,856607,563174,631,0581,235,335,46626,944
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697607
87.09%
14,6116,157240,957344,551185,870,801540,131,76817,293
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6604,358127,945528,834124,404,786895,778,43017,626
ภาคใต้ตอนล่าง 565561
99.29%
4,5114,082369,712480,731374,486,429902,415,55815,741
ภาคเหนือตอนบน 770640
83.12%
6,8206,252367,293653,048385,231,0381,167,031,20421,283
ภาคเหนือตอนล่าง 594560
94.28%
5,5844,814186,822318,880173,383,155417,058,64913,652
รวม7,4555,890
79.01%
80,51555,9932,671,6014,651,6522,624,608,4138,621,869,091188,019

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2558