สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน
สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน
สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงาน(สภาฯ)
[2] ประเด็นงาน(สวัสดิการ)
[3] ประเด็นงาน(ที่อยู่อาศัย)
[4] ประเด็นงาน(ที่ดินทำกิน)
[5] ประเด็นงาน(เศรษฐกิจและทุนชุมชน)
สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงาน(สภาฯ)
[2] ประเด็นงาน(สวัสดิการ)
[3] ประเด็นงาน(ที่อยู่อาศัย)
[4] ประเด็นงาน(ที่ดินทำกิน)
[5] ประเด็นงาน(เศรษฐกิจและทุนชุมชน)
  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท
  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท
ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
169
3.8%
169
3.8%
4,631
4.2%
6,356
4.3%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
563
12.6%
11,000
10.0%
19,195
12.8%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
310
6.9%
5,375
4.9%
10,551
7.1%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
354
7.9%
354
7.9%
11,270
10.3%
12,058
8.1%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
403
9.0%
17,506
16.0%
14,082
9.4%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
337
7.5%
10,762
9.8%
13,724
9.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
514
11.5%
11,759
10.7%
18,056
12.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
483
10.8%
12,285
11.2%
19,516
13.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.5%
602
13.5%
13,226
12.1%
15,567
10.4%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
330
7.4%
5,595
5.1%
10,247
6.9%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
412
9.2%
6,136
5.6%
10,346
6.9%

ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 333175
52.55%
3,1562,14356,68894,28235,699,174132,461,3454,378
ภาคกลาง 924543
58.77%
4,9444,581136,501230,980109,792,845323,315,76021,923
ภาคตะวันตก 525383
72.95%
3,5963,387182,091235,770168,942,958299,256,31110,774
ภาคตะวันออก 522455
87.16%
4,5414,228206,879313,646619,111,001904,156,33313,429
ภาคเหนือบน 770624
81.04%
6,6825,998435,157597,230381,904,287735,923,06819,246
ภาคเหนือล่าง 594555
93.43%
5,6664,863190,060298,718153,055,050323,372,30512,051
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697599
85.94%
15,3766,886266,402379,054189,596,285428,430,52016,407
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863645
74.74%
7,5057,189418,923668,003374,409,808873,340,52217,362
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142810
70.93%
9,5498,648334,383487,694295,886,756578,231,07322,259
ภาคใต้บน 520525
100.96%
4,6194,253267,250465,770275,202,195660,837,74114,385
ภาคใต้ล่าง 565560
99.12%
4,5894,098373,434479,397411,585,165872,439,22313,061
รวม7,4555,874
78.79%
70,22356,2742,867,7684,250,5443,015,185,5246,131,764,201165,275

ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2558