สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศกาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
170
3.8%
170
3.8%
4,649
4.2%
6,389
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
564
12.5%
11,003
10.0%
19,187
12.7%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
6.9%
5,382
4.9%
10,540
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
359
8.0%
11,373
10.3%
12,173
8.1%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
403
8.9%
17,351
15.8%
14,074
9.3%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
343
7.6%
10,914
9.9%
13,824
9.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
514
11.4%
11,763
10.7%
18,017
11.9%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
500
11.1%
12,632
11.5%
20,516
13.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.4%
602
13.4%
13,226
12.0%
15,517
10.3%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
330
7.3%
5,601
5.1%
10,268
6.8%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
412
9.1%
6,183
5.6%
10,393
6.9%
  รวม 7,455 4,201 4,479 4,510 110,077 150,898

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 333175
52.55%
3,0882,09354,15583,46238,870,263151,749,0704,683
ภาคกลาง 924542
58.66%
4,9354,572136,501230,732109,792,845323,084,38721,890
ภาคตะวันตก 525383
72.95%
3,5963,387182,091235,770168,942,958299,256,31110,792
ภาคตะวันออก 522460
88.12%
4,2894,014195,216272,500633,794,705935,357,60614,430
ภาคเหนือบน 770625
81.17%
6,6155,939436,275563,604393,882,410759,872,74119,252
ภาคเหนือล่าง 594555
93.43%
5,6084,809188,847292,012152,629,941324,287,03412,484
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697599
85.94%
14,8896,410275,653342,712207,119,787454,303,44816,407
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863645
74.74%
7,5057,189418,923668,003374,409,808873,340,52217,362
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142810
70.93%
9,5498,648334,383487,694295,886,756578,231,07322,259
ภาคใต้บน 520525
100.96%
4,6154,249267,250465,258273,978,151659,685,23914,402
ภาคใต้ล่าง 565560
99.12%
4,5814,091373,753478,980411,748,570872,948,06413,126
รวม7,4555,879
78.86%
69,27055,4012,863,0474,120,7273,061,056,1946,232,115,495167,087

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2558