สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  กรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
170
3.8%
170
3.8%
4,649
4.2%
6,389
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
566
12.5%
10,998
10.0%
19,200
12.7%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
6.9%
5,382
4.9%
10,540
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
359
7.9%
11,373
10.3%
12,173
8.1%
  ภาคเหนือบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
404
8.9%
17,343
15.7%
14,095
9.3%
  ภาคเหนือล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
344
7.6%
10,931
9.9%
13,890
9.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
515
11.4%
11,808
10.7%
18,065
11.9%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
502
11.1%
12,648
11.5%
20,605
13.6%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.4%
602
13.3%
13,226
12.0%
15,505
10.3%
  ภาคใต้บน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
336
7.4%
5,693
5.2%
10,428
6.9%
  ภาคใต้ล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
413
9.1%
6,191
5.6%
10,406
6.9%
  รวม 7,455 4,201 4,479 4,524 110,242 151,296

ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
กรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,0912,10652,40175,00541,599,530158,317,3514,948
ภาคกลาง 924478
51.73%
4,3194,088130,504213,083108,838,738313,965,79820,735
ภาคตะวันตก 525383
72.95%
3,6223,413182,091235,770168,942,958299,505,47610,792
ภาคตะวันออก 522460
88.12%
3,8763,660132,455175,948551,250,011976,721,71815,521
ภาคเหนือบน 770630
81.82%
6,7316,031412,736471,421404,761,373849,374,61819,706
ภาคเหนือล่าง 594555
93.43%
5,5584,760185,395288,187151,103,823325,412,00012,616
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697599
85.94%
14,8496,372276,318340,906207,935,857455,826,83916,408
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863644
74.62%
7,5057,189418,923668,187374,409,808873,648,62317,347
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142810
70.93%
9,5498,649331,124482,261293,958,691584,883,81322,266
ภาคใต้บน 520525
100.96%
4,5924,226264,375461,899271,405,078661,773,16014,468
ภาคใต้ล่าง 565560
99.12%
4,5874,097373,753478,980411,748,570872,809,62413,126
รวม7,4555,820
78.07%
68,27954,5912,760,0753,891,6472,985,954,4376,372,239,020167,933

ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2558