สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2558

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2558

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2558

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25562557255825582558
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
158
3.8%
170
3.8%
170
3.8%
4,649
4.2%
6,389
4.2%
  ภาคกลาง 924
12.4%
541
12.9%
563
12.6%
571
12.6%
11,053
10.0%
19,472
12.8%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
297
7.1%
310
6.9%
313
6.9%
5,390
4.9%
10,597
7.0%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
345
8.2%
358
8.0%
360
7.9%
11,405
10.3%
12,261
8.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
406
9.7%
483
10.8%
502
11.1%
12,649
11.5%
20,758
13.7%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
561
13.4%
602
13.4%
602
13.3%
13,227
12.0%
15,523
10.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697
9.4%
498
11.9%
514
11.5%
516
11.4%
11,831
10.7%
18,114
11.9%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
311
7.4%
328
7.3%
338
7.5%
5,717
5.2%
10,440
6.9%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
397
9.5%
411
9.2%
413
9.1%
6,212
5.6%
10,408
6.9%
  ภาคเหนือตอนบน 770
10.3%
369
8.8%
403
9.0%
404
8.9%
17,295
15.7%
14,095
9.3%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
318
7.6%
337
7.5%
345
7.6%
10,951
9.9%
13,932
9.2%
  รวม 7,455 4,201 4,479 4,534 110,379 151,989

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2558


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333176
52.85%
3,1132,11856,42994,93246,012,263159,559,5045,110
ภาคกลาง 924477
51.62%
4,3014,072129,955217,458108,567,891315,058,40320,753
ภาคตะวันตก 525384
73.14%
3,5983,391179,589236,939164,174,559305,676,94110,806
ภาคตะวันออก 522461
88.31%
3,9483,734132,501355,943530,880,935990,570,21015,760
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863651
75.43%
18,9337,203370,810652,097313,847,6811,213,961,84218,004
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142820
71.80%
9,3098,469263,873462,281197,247,0231,115,855,62825,099
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 697599
85.94%
14,7366,268276,319336,112207,330,106460,555,95216,413
ภาคใต้ตอนบน 520526
101.15%
4,5664,231190,525458,245187,786,803761,943,43315,040
ภาคใต้ตอนล่าง 565560
99.12%
4,5794,124376,763481,784404,475,694901,862,80614,613
ภาคเหนือตอนบน 770638
82.86%
6,7316,059386,751605,006401,445,8871,111,740,66821,096
ภาคเหนือตอนล่าง 594559
94.11%
5,6294,843180,040313,537164,314,781382,413,74513,350
รวม7,4555,851
78.48%
79,44354,5122,543,5554,214,3342,726,083,6237,719,199,132176,044

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2558