สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 11/02/2559

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 11/02/2559

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 11/02/2559

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25572558255925592559
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
169
3.8%
174
3.5%
175
3.6%
4,698
4.0%
6,239
3.7%
  ภาคกลาง 924
12.4%
563
12.6%
606
12.3%
606
12.3%
11,998
10.3%
20,983
12.6%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
310
6.9%
335
6.8%
335
6.8%
5,562
4.8%
11,146
6.7%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
358
8.0%
410
8.3%
410
8.3%
12,465
10.7%
13,402
8.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
482
10.8%
515
10.5%
516
10.5%
13,084
11.2%
21,830
13.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
602
13.4%
650
13.2%
650
13.2%
14,151
12.1%
18,541
11.1%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698
9.4%
514
11.5%
539
11.0%
539
10.9%
12,126
10.4%
20,653
12.4%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
328
7.3%
389
7.9%
390
7.9%
6,482
5.6%
11,866
7.1%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
411
9.2%
456
9.3%
456
9.3%
6,848
5.9%
11,570
6.9%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
404
9.0%
462
9.4%
463
9.4%
17,749
15.2%
15,108
9.1%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
337
7.5%
384
7.8%
385
7.8%
11,639
10.0%
15,296
9.2%
  รวม 7,457 4,478 4,920 4,925 116,802 166,634

ข้อมูล ณ วันที่ 11/02/2559


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333179
53.75%
3,2662,31750,797108,80065,177,577175,351,1135,768
ภาคกลาง 924485
52.49%
4,4254,27691,459269,670104,581,053529,686,42127,636
ภาคตะวันตก 525395
75.24%
3,6333,503115,953268,02581,470,867524,173,30414,437
ภาคตะวันออก 522459
87.93%
4,3964,218146,252444,498358,096,6071,208,128,76718,271
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863677
78.45%
19,5627,912549,924843,692426,851,2121,509,899,19519,194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142832
72.85%
10,5469,924342,049690,953152,878,9441,316,736,05429,020
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698609
87.25%
5,8745,661111,136536,629156,524,9681,451,665,54118,975
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6924,42836,459626,67127,997,566993,498,51219,381
ภาคใต้ตอนล่าง 565564
99.82%
4,5454,302359,007526,99075,868,6761,148,686,08023,233
ภาคเหนือตอนบน 771664
86.12%
6,9246,433351,837716,223280,436,5531,372,769,25823,640
ภาคเหนือตอนล่าง 594569
95.79%
4,2253,718157,717355,672264,352,614777,293,33016,146
รวม7,4575,962
79.95%
72,08856,6922,312,5905,387,8231,994,236,63711,007,887,575215,701

ข้อมูล ณ วันที่ 11/02/2559


เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - Codi 2557
พัฒนาระบบโดย Flashwork Team Consulting
ธีมดีไซน์โดย © Vadim Vincent Gabriel
LastUpdate #33 : 07/01/2559