สถานะการจัดการตนเองของพื้นที่
ระดับคะแนน

ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2559

สัดส่วนของมิติงานพัฒนาในพื้นที่
ประเด็น
ประเด็นงาน เรื่อง
[1] ประเด็นงานสภาฯ
[2] ประเด็นงานสวัสดิการ
[3] ประเด็นงานที่อยู่อาศัย
[4] ประเด็นงานที่ดินทำกิน
[5] ประเด็นงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2559

  < 1 ล้านบาท
  1-5 ล้านบาท
  > 5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2559

ภาคจำนวน
ตำบล/เทศบาล
ทั้งหมด
จำนวนสภาองค์กร
ชุมชนตำบล
ที่จัดตั้งแล้ว
จำนวนองค์กร
ชุมชน
ที่จดแจ้ง(กลุ่ม)
จำนวนสมาชิก
สภาองค์กร
ชุมชนตำบล
25572558255925592559
  ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333
4.5%
169
3.8%
174
3.5%
177
3.6%
4,790
4.1%
6,264
3.7%
  ภาคกลาง 924
12.4%
563
12.6%
606
12.3%
609
12.2%
12,021
10.2%
21,061
12.5%
  ภาคตะวันตก 525
7.0%
310
6.9%
335
6.8%
336
6.8%
5,571
4.7%
11,162
6.6%
  ภาคตะวันออก 522
7.0%
358
8.0%
410
8.3%
413
8.3%
12,505
10.7%
13,449
8.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863
11.6%
482
10.8%
515
10.5%
518
10.4%
13,102
11.2%
22,136
13.2%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142
15.3%
602
13.4%
650
13.2%
651
13.1%
14,165
12.1%
18,566
11.0%
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698
9.4%
514
11.5%
539
11.0%
544
10.9%
12,228
10.4%
20,843
12.4%
  ภาคใต้ตอนบน 520
7.0%
328
7.3%
389
7.9%
399
8.0%
6,590
5.6%
12,095
7.2%
  ภาคใต้ตอนล่าง 565
7.6%
411
9.2%
456
9.3%
468
9.4%
6,968
5.9%
11,896
7.1%
  ภาคเหนือตอนบน 771
10.3%
404
9.0%
462
9.4%
468
9.4%
17,833
15.2%
15,258
9.1%
  ภาคเหนือตอนล่าง 594
8.0%
337
7.5%
384
7.8%
393
7.9%
11,695
10.0%
15,536
9.2%
  รวม 7,457 4,478 4,920 4,976 117,468 168,266

ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2559


ภาคจำนวนตำบลทั้งหมดจำนวนกองทุนจำนวนหมู่บ้านจำนวนสมาชิก(คน)จำนวนเงินกองทุนของชุมชน(บาท)จำนวนคณะกรรมการ(คน)
ทั้งหมดเข้าร่วมก่อนปีปัจจุบันปัจจุบันก่อนปีปัจจุบันปัจจุบัน
ภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล 333180
54.05%
2,8762,12362,11794,84680,567,543183,156,5045,801
ภาคกลาง 924489
52.92%
4,4904,33591,479270,935104,581,053530,241,46427,678
ภาคตะวันตก 525395
75.24%
3,6333,506119,279268,14488,118,406526,953,62114,458
ภาคตะวันออก 522459
87.93%
4,3744,196146,342444,094358,340,2611,210,068,24718,356
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 863678
78.56%
19,5577,907550,374842,025426,628,1341,511,506,40519,207
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 1,142832
72.85%
10,5429,918342,498691,537165,028,5461,323,495,87929,383
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 698609
87.25%
5,8745,661111,136536,658156,524,9681,451,665,54118,975
ภาคใต้ตอนบน 520529
101.73%
4,6924,42836,459626,67127,997,566993,498,51219,381
ภาคใต้ตอนล่าง 565566
100.18%
4,4524,209376,621528,870100,452,5521,154,213,17523,348
ภาคเหนือตอนบน 771664
86.12%
6,9126,425355,990716,489292,858,1751,382,781,93523,788
ภาคเหนือตอนล่าง 594570
95.96%
4,8164,257149,768359,748258,041,869804,996,96618,236
รวม7,4575,971
80.07%
72,21856,9652,342,0635,380,0172,059,139,07311,072,578,249218,611

ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2559


เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) - Codi 2557
พัฒนาระบบโดย Flashwork Team Consulting
ธีมดีไซน์โดย © Vadim Vincent Gabriel
LastUpdate #34 : 29/02/2559